• Úvod
  • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení.

Provozovatelem internetových stránek www.wsp-italy.cz je ACACIA Srl Group - SWIC Italy, Localitа Pezzagrande - Z.I., 84025 Eboli (SA) - Italy. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami, které se vztahují na všechny osoby navštívící tyto stránky (dále jen "Uživatelé").

II. Zpracování osobních údajů a jejich využití.

Při uchovávání a zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s platnými českými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Zadáním Vašich osobních údajů při registraci uživatele na serveru www.wsp-italy.cz , www.wsp-italy.sk dáváte souhlas se zpracováním těchto údajů v míře nezbytné pro fungování internetového obchodu. Vaše data využíváme k zajištění logistiky objednaného zboží, ke komunikaci přímo s Vámi a případně k zasílání nových informací z naší nabídky a služeb. Naše firma neposkytuje Vaše osobní údaje třetím osobám vyjma Vámi zvolené spediční společnosti, která Vám bude objednané zboží dodávat.

Rozhodnete-li se zpracování a uložení osobních údajů odmítnout, máte možnost realizovat objednávku prostřednictvím telefonu +420 602 353 072, Vaše údaje budou použity jednorázově jen pro uspokojení konkrétní objednávky a nebudou archivovány.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy.

Jak si vybrat zboží. Zboží si můžete vybrat buď prohlížením "katalogu" (v levé části e-shopu) VÝBĚREM ZNAČKY VOZU a DÁLE VELIKOSTÍ DISKU S ŠÍŘKOU a u OBRÁZKŮ DISKU DÁLE STŘEDOVOU DÍRU a BARVU DISKU. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky. Objednávka je zároveň návrhem smlouvy, která je uzavřena doručením potvrzujícího emailu s údaji o obchodní firmě prodávajícího. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

IV. Cena a platba.

Ceny uvedené na webových stránkách jsou maloobchodní (jsou včetně DPH s ORIGINÁLNÍM logem bez šroubů a matic). Ty jsou použitelné ze stavajících original disků. Pokud si přejete dodat i šrouby nebo matice napište to prosím do objednávky. Šrouby nebo matice jsou účtovány za 35 Kč s DPH za kus . Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. Informace o cenových podmínkách dopravy zboží je uvedena v čl. VI. - Podmínky dodání zboží. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem).

V. Dodací lhůta.

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku běžet pracovním dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku III. těchto Obchodních podmínek, tj. po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí přepravní službou IN TIME, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání nebo nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. Dodání zboží vč. služeb je v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. V případě, že prodávající nedodá zboží d 10 pracovních dnů od ukončení termínu dodání, může kupující bez dalších ujednání objednávku stornovat.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě porušení originálního obalu vč. pečetí na zboží či shledání jiných porušení obalů svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky musí kupující sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

VI. Záruka a servis (postup u možné reklamace)

1. Vyfotit čarový kód na disku

2. Vyfotit QC STICKER

3. Vyfotit vadu.

Zaslat fotky s viditelnou výrobní vadou a popisem reklamace a čitelnou kopií daňového dokladu nebo faktury na email adresu, nebo poštovné adresu firmy.

Záruka na dodávané zboží je 36 měsíců a plyne od datumu vystavení faktury.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných nestandardních jevů.

Místa, kde lze uplatnit reklamaci osobně v provozovně společnosti Pneucentrum Janda, Nad Porubkou 2340, Ostrava–Poruba (průmyslová zóna). K reklamovanému zboží je nutné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží doporučujeme předat v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně příslušenství.

4. Dle novely zákona o ochraně spotřebitele Vás tímto informujeme o možnosti řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou, online. Případnou reklamaci / stížnost můžete řešit na platformě webgate.ec.europa.eu. Jako spotřebitel nás můžete kontaktovat na emailu info@pneu-janda.cz.

VII. Odstoupení od smlouvy.

Před použitím disky vyzkoušejte aplikovat samostatně bez pneumatik. Po obutí pneumatik již nelze disky vrátit!

Kupující/spotřebitel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nekupuje zboží na IČO) má právo podle § 53odst.7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e–mailem: info@wsp-italy.cz na adresu Pneucentrum Janda, Nad Porubkou 2340, 708 00 Ostrava–Poruba s uvedením čísla objednávky a faktury. Kupující je povinen zboží vrátit nejpozději do 2 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním do sídla společnosti. Ke zpět zaslanému zboží je nutno přiložit doklad o nabytí, tak aby bylo možno zásilku jednoznačně identifikovat (zboží odeslané na dobírku nebude kupujícím převzato a bude kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět). Bližší informace na tel.+420 602353072. V opačném případě je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu tzv. zpozdné ve výši: 10 % z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování a aplikace pneumatik v původním obalu.

Dovolujeme si zdvořile požádat o specifikaci důvodu pro odstup od smlouvy. Tato informace není povinná a nebude mít žádný vliv na platnost odstoupení, slouží pouze pro ke zkvalitnění našich služeb! Děkujeme. Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající zašle v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího kde budou odečteny náklady na dopravu, poštovné a balné. Bylo-li vrácené zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo zboží zpět nepřijmout . Kupující nemůže odstoupit podle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku v platném znění od kupní smlouvy: a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění; b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele; . Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je prodávající oprávněn uplatnit náhradu škody, která mu vznikla dle příslušných zákonných ustanovení. Kupující, který není spotřebitelem dle § 52,odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, a který nakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nakupuje toto zboží na IČO), může odstoupit od smlouvy jen v souladu s ustanovením § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, za podmínek tam uvedených.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě konfirmace a odeslání objednávky.

Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce platná až do doby dodání zboží kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Stejně tak je prodávající vázán svým potvrzujícím e-mailem.
Prodávající bude kupní smlouvu archivovat v elektronické formě po dobu: 5 let. Takto archivovaná smlouva není přístupná.